Balloon

Glitter Graphics | http://www.graphicsgrotto.com/

Monday, 28 November 2011

Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan yang berikut.

Manusia, haiwan, dan tumbuh-tunbuhan memerlukan air. Jika tidak ada air, hidup-hidupan di dunia ini akan mati.
Manuasia memerlukan air untuk makan, minum, dan membersihkan diri. Pada masa ini, kebanyakan sungai telah tercemar.
Sungai yang dahulunya bersih telah dipenuhi dengan sampah-sarap dan bangkai. Di sungai-sungai, airnya tidak lagi jernih. Air yang kotor boleh menyebabkan berbagai-bagai jenis penyakit seperti penyakit taun dan penyakit kulit.

1. Nyatakan tiga kegunaan air kepada manusia.

     _______________________________________
2.Nyatakan tiga punca air yang kamu ketahui.
     _______________________________________
3. Sekiranya tiada air, manusia dan haiwan akan _______________
4. Dua jenis penyakit yang berkaitan dengan air ialah  __________dan _______________
5. Air sungai sekarang tidak lagi __________________________

No comments:

Post a Comment